Τοπική ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Επισκέπτες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της EMBRYOLAND (Privacy Notice)

Η Εταιρία με την επωνυμία «EMBRYOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EMBRYOLAND A.E, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 41 και Αργολίδος 2-4, Τ.Κ. 11523 (εφεξής η «Εταιρία», η «Embryoland», «εμείς») ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και χάριν διαφάνειας, παρακαλούμε όπως βρείτε κατωτέρω μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας:

 

1.         Πληροφορίες που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε

Τα άτομα για τα οποία κρατούμε πληροφορίες προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν υφιστάμενους ή δυνητικούς ασθενείς, υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών και άλλους συμβαλλόμενους (π.χ. συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια), χρήστες του διαδικτύου και οποιοδήποτε άλλο μέρος, με το οποίο έχουμε ή ενδέχεται να έχουμε μια επαγγελματική σχέση επί του παρόντος ή στο μέλλον.

Πέραν των πληροφοριών που οι χρήστες του διαδικτύου υποβάλλουν ή εισάγουν οικειοθελώς στον ιστότοπό μας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού), συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Embryoland, όπως πληροφορίες σχετικές με συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης και της διεύθυνσης IP) και πληροφορίες σχετικές με τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που λαμβάνεται από τον ιστότοπο της Embryoland, της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται στον ιστότοπο Embryoland και της δραστηριότητας περιήγησης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τι ενδιαφέρει περισσότερο τους χρήστες του ιστοτόπου μας, να διευκολύνουμε την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχει η Embryoland.

Όσον αφορά τους ασθενείς και/ή δυνητικούς ασθενείς, συλλέγουμε προσωπικές και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, την ημερομηνία γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από την Embryoland, προκειμένου αυτή να δύναται να σας παράσχει τις αιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες, να βελτιώνει την εμπειρία των πελατών της και να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις.

 

2.         Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας είναι απαραίτητες α) για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας, και β) για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά, ν. 3418/2005 ‘Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας’).

 

3.         Σκοπός τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων σας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των αιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών.

 

4.         Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων ή/ και σε συνάρτηση με το χρόνο που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) καθιστά υποχρεωτική την τήρηση ιατρικού αρχείου για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας.

 

5.         Πώς χρησιμοποιούμε τα "cookies"

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της Embryoland και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies και παρόμοια τεχνολογικά εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Δεν απαιτείται να αποδεχθείτε τα cookies για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, αποφασίζοντας να μην αποδεχθείτε τα cookies, η χρήση της ιστοσελίδας της Embryoland θα είναι πιο πολύπλοκη και λιγότερο προσιτή.

 

6.         Αποδέκτες των δεδομένων

Εκτός από την κοινοποίηση των στοιχείων σας στους αρμόδιους εξειδικευμένους συνεργάτες- εργαζόμενους της Embryoland (ενδεικτικά αναφέρονται οι γιατροί, οι βιολόγοι, οι μαίες, οι νοσηλεύτριες και λοιπό προσωπικό), ενδέχεται να διαβιβάσουμε μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

·         Αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές και δικαστικές αρχές, όπως η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι Φορολογικές Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

·         Η Embryoland χρησιμοποιεί ορισμένα τρίτα μέρη που μας βοηθούν να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να προστατεύουμε τις υπηρεσίες μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Α) συνεργαζόμενες ιατρικές εταιρίες - διαγνωστικά εργαστήρια που ειδικεύονται στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και μας παρέχουν υπηρεσίες μοριακών αναλύσεων (εξετάσεις μοριακής γενετικής, κυτταρογενετικής και μοριακής μικροβιολογίας), οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς εσάς

Β) συνεργαζόμενη εταιρία ελέγχων & πιστοποιήσεων (π.χ. ISO)

Γ) συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

Δ) συνεργαζόμενη εταιρία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας μόνον εάν και όταν απαιτείται να εκτελούν καθήκοντα εκ μέρους μας και σύμφωνα με τη Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτός από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή κυβερνητική διάταξη.

 

7.         Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Embryoland διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλειά τους. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε κατά το δυνατό την προστασία από οποιαδήποτε προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Η επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται στο σύνολό της από ένα αξιόπιστο σύστημα τείχους προστασίας με φίλτρα που προστατεύουν από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ενώ τα δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό προστασίας από ιούς. Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους της Embryoland ή/και στα ανωτέρω τρίτα μέρη και τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι απαιτείται να τις γνωρίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της Embryoland καταβάλλουν επίσης τη μέγιστη προσπάθεια, ώστε να τηρούν εμπιστευτικά τα στοιχεία σας.

 

8.         Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, νομιμοποιείστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

·         Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

·         Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

·         Επίσης, δικαιούστε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μετά την παραπάνω αναφερόμενη δεκαετία.

·         Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε τρίτο φορέα.

·         Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Embryoland επεξεργάζεται στα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr à Τα δικαιώματα μου à Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

9.         Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

10.     Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν τροποποιήσεις στη Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στο μέλλον θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο μας. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθείτε τακτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

 

11.     Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Νίκη Χριστοπούλου στο τηλέφωνο 210 777 99 20 ή 210 691 12 00 και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@embryoland.gr 

 
 
 
 
   
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Κατασκευή Ιστοσελίδων Web Future
Facebook
 
YouTube
Ώρα Ελλάδας:
EN | DE
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
 

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της EMBRYOLAND (Privacy Notice)

Η Εταιρία με την επωνυμία «EMBRYOLAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «EMBRYOLAND A.E, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 41 και Αργολίδος 2-4, Τ.Κ. 11523 (εφεξής η «Εταιρία», η «Embryoland», «εμείς») ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας κατά την επεξεργασία αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και χάριν διαφάνειας, παρακαλούμε όπως βρείτε κατωτέρω μερικές χρήσιμες πληροφορίες για την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρία μας:

 

1.         Πληροφορίες που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε

Τα άτομα για τα οποία κρατούμε πληροφορίες προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν υφιστάμενους ή δυνητικούς ασθενείς, υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών και άλλους συμβαλλόμενους (π.χ. συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα-εργαστήρια), χρήστες του διαδικτύου και οποιοδήποτε άλλο μέρος, με το οποίο έχουμε ή ενδέχεται να έχουμε μια επαγγελματική σχέση επί του παρόντος ή στο μέλλον.

Πέραν των πληροφοριών που οι χρήστες του διαδικτύου υποβάλλουν ή εισάγουν οικειοθελώς στον ιστότοπό μας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας προκειμένου να προγραμματιστεί ραντεβού), συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της Embryoland, όπως πληροφορίες σχετικές με συσκευές (συμπεριλαμβανομένου του τύπου του προγράμματος περιήγησης και της διεύθυνσης IP) και πληροφορίες σχετικές με τον διακομιστή του αρχείου καταγραφής της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου μας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που λαμβάνεται από τον ιστότοπο της Embryoland, της ημερομηνίας και της ώρας της επίσκεψης, του μέσου χρόνου που αφιερώνεται στον ιστότοπο Embryoland και της δραστηριότητας περιήγησης). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τι ενδιαφέρει περισσότερο τους χρήστες του ιστοτόπου μας, να διευκολύνουμε την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που παρέχει η Embryoland.

Όσον αφορά τους ασθενείς και/ή δυνητικούς ασθενείς, συλλέγουμε προσωπικές και άλλες πληροφορίες σύμφωνα με τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, την ημερομηνία γέννησης, την οικογενειακή κατάσταση. Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από την Embryoland, προκειμένου αυτή να δύναται να σας παράσχει τις αιτούμενες ιατρικές υπηρεσίες, να βελτιώνει την εμπειρία των πελατών της και να συμμορφώνεται με τις νομικές της υποχρεώσεις.

 

2.         Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας είναι απαραίτητες α) για τους σκοπούς παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας, και β) για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά, ν. 3418/2005 ‘Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας’).

 

3.         Σκοπός τήρησης και επεξεργασίας των δεδομένων

Οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων σας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των αιτούμενων ιατρικών υπηρεσιών.

 

4.         Πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Διατηρούμε τις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων ή/ και σε συνάρτηση με το χρόνο που καθορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 του ν. 3418/2005 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας) καθιστά υποχρεωτική την τήρηση ιατρικού αρχείου για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την τελευταία επίσκεψή σας.

 

5.         Πώς χρησιμοποιούμε τα "cookies"

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε cookies για να εξατομικεύσουμε την περιήγηση κάθε επισκέπτη στον ιστότοπο της Embryoland και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα αν έχετε δει τον ιστότοπο από την κινητή συσκευή σας, πότε ή από ποια διεύθυνση IP. Τα cookies και παρόμοια τεχνολογικά εργαλεία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου. Δεν απαιτείται να αποδεχθείτε τα cookies για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, αποφασίζοντας να μην αποδεχθείτε τα cookies, η χρήση της ιστοσελίδας της Embryoland θα είναι πιο πολύπλοκη και λιγότερο προσιτή.

 

6.         Αποδέκτες των δεδομένων

Εκτός από την κοινοποίηση των στοιχείων σας στους αρμόδιους εξειδικευμένους συνεργάτες- εργαζόμενους της Embryoland (ενδεικτικά αναφέρονται οι γιατροί, οι βιολόγοι, οι μαίες, οι νοσηλεύτριες και λοιπό προσωπικό), ενδέχεται να διαβιβάσουμε μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων:

·         Αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εποπτικές και δικαστικές αρχές, όπως η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και οι Φορολογικές Αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

·         Η Embryoland χρησιμοποιεί ορισμένα τρίτα μέρη που μας βοηθούν να παρέχουμε, να βελτιώνουμε και να προστατεύουμε τις υπηρεσίες μας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

Α) συνεργαζόμενες ιατρικές εταιρίες - διαγνωστικά εργαστήρια που ειδικεύονται στους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και μας παρέχουν υπηρεσίες μοριακών αναλύσεων (εξετάσεις μοριακής γενετικής, κυτταρογενετικής και μοριακής μικροβιολογίας), οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών προς εσάς

Β) συνεργαζόμενη εταιρία ελέγχων & πιστοποιήσεων (π.χ. ISO)

Γ) συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών και ταχυδρομικών υπηρεσιών

Δ) συνεργαζόμενη εταιρία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας μόνον εάν και όταν απαιτείται να εκτελούν καθήκοντα εκ μέρους μας και σύμφωνα με τη Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων.

Εκτός από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάθε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό, ή προκειμένου να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή κυβερνητική διάταξη.

 

7.         Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Embryoland διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλειά τους. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά, διοικητικά, ηλεκτρονικά και φυσικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε κατά το δυνατό την προστασία από οποιαδήποτε προβλέψιμη απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και καταχρηστική διαβίβαση. Η επισκεψιμότητα του δικτύου παρακολουθείται και φιλτράρεται στο σύνολό της από ένα αξιόπιστο σύστημα τείχους προστασίας με φίλτρα που προστατεύουν από την ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ενώ τα δεδομένα σαρώνονται από λογισμικό προστασίας από ιούς. Πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες παρέχεται μόνο στους υπαλλήλους της Embryoland ή/και στα ανωτέρω τρίτα μέρη και τους υπαλλήλους τους, οι οποίοι απαιτείται να τις γνωρίζουν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε ότι τρίτα μέρη που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της Embryoland καταβάλλουν επίσης τη μέγιστη προσπάθεια, ώστε να τηρούν εμπιστευτικά τα στοιχεία σας.

 

8.         Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, νομιμοποιείστε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

·         Το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

·         Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με το νόμο ή προς εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

·         Επίσης, δικαιούστε να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων μετά την παραπάνω αναφερόμενη δεκαετία.

·         Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να τα μεταφέρετε σε τρίτο φορέα.

·         Σε περίπτωση που είστε δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Embryoland επεξεργάζεται στα προσωπικά σας δεδομένα έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr à Τα δικαιώματα μου à Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

9.         Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

10.     Ενημερώσεις της Δήλωσης περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων

Τυχόν τροποποιήσεις στη Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων στις οποίες ενδέχεται να προβούμε στο μέλλον θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο μας. Η τροποποίηση θα τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτόν τον λόγο, σας ενθαρρύνουμε να παρακολουθείτε τακτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου, ώστε να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

 

11.     Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Νίκη Χριστοπούλου στο τηλέφωνο 210 777 99 20 ή 210 691 12 00 και/ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@embryoland.gr 

 
 
 
 
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Η κλινική μας
Διαμονή στην Αθήνα
Κλείστε ένα ραντεβού
Links
Τα νέα μας
Νόμοι σχετικά με την ΙΥΑ
Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις
Είπαν για μας - Σχόλια πελατών
Τα βίντεο για την Embryoland
Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
Facebook
 
YouTube